Snabba leveranser, 1-3 dagar!

Klarna logga

Fri frakt över 500kr

Fri frakt över 500kr

Alltid låg fraktkostnad 39 kr!

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

1. Allmänt

roligakalsonger.se värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur MaxiMera Profil AB där roligakalsonger.se är en registrerad bifirma, org. Nr 5567401285, Svetsarvägen 6, 187 75 Täby, Sverige, (“roligakalsonger.se/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när roligakalsonger.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med roligakalsonger.se. När du godkänner policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för de som väljer att prenumerera på våra marknadsföringstjänster (”Prenumerant på vårt nyhetsbrev”).

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

roligakalsonger.se är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: roligakalsonger.se, Svetsarvägen 6, 18775 Täby
E-post: info@roligakalsonger.se.se 

roligakalsonger.se avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016) dvs. Dataskyddsförordningen, GDPR som den också kallas.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

roligakalsonger.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på roligakalsonger.se hemsida, använder dig av roligakalsonger.se support, besöker roligakalsonger.se hemsida eller på annat sätt har kontakt med roligakalsonger.se. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos roligakalsonger.se behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk samt hur du interagerar med roligakalsonger.se hemsida.

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

roligakalsonger.se samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av roligakalsonger.se hemsida

roligakalsonger.se samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos roligakalsonger.se:

 • Namn
  Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress
 • Information om din användning av roligakalsonger.se hemsida
 • Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event
 • Uppgifter om dina inköp

 

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos roligakalsonger.se behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 • Administrera och hantera ditt personliga konto hos roligakalsonger.se.

Personuppgifter för Prenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

 • Förbättra upplevelsen för Prenumeranter genom att erbjuda möjlighet att ha förifyllda uppgifter, spara favoritprodukter, ha fler betalningsalternativ och smidigare hantering av ärenden och reklamationer.
 • Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende roligakalsonger.se varor och tjänster.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

roligakalsonger.se kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

6. Profilering

För Prenumeranter kan roligakalsonger.se komma att behandla personuppgifter genom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till info@roligakalsonger.se.se. När roligakalsonger.se har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7. Rättsliga grunder för roligakalsonger.se och behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som Prenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med roligakalsonger.se för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göra en begränsad segmentering av kunder. roligakalsonger.se behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

roligakalsonger.se har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

8. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

roligakalsonger.se lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka roligakalsonger.se rättsliga intressen.

Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

9. Tillgång till lagrade personuppgifter

roligakalsonger.se kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som roligakalsonger.se samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan roligakalsonger.se även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför roligakalsonger.se-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. roligakalsonger.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata roligakalsonger.se rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

roligakalsonger.se strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Så som:

 • Glömma-bort-mig-funktion för slutkund
 • Möjlighet att ta bort kundreferenser från ordrar
 • Analysera data och avpersonifiera datan

Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter.

roligakalsonger.se kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig roligakalsonger.se att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska roligakalsonger.se redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

roligakalsonger.se åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

11. Vilka är dina rättigheter?

roligakalsonger.se kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter roligakalsonger.se behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period roligakalsonger.se avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer roligakalsonger.se utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om roligakalsonger.se har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos roligakalsonger.se har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om roligakalsonger.se personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter roligakalsonger.se endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. roligakalsonger.se har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. roligakalsonger.se behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till info@roligakalsonger.se

Om du har lämnat samtycke till roligakalsonger.se att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till roligakalsonger.se kundtjänst, roligakalsonger.se, Svetsarvägen 6, 18775 Täby, Sverige eller mejla till info@roligakalsonger.se.se.  Dina önskemål kommer besvaras av roligakalsonger.se snarast möjligt och senast inom en månad. Om roligakalsonger.se inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är roligakalsonger.se skyldiga att motivera varför.

12. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din online-upplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy längst ner på den här sidan. roligakalsonger.se använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

13. Eventuella ändringar av roligakalsonger.se integritetspolicy

roligakalsonger.se förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer roligakalsonger.se att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med roligakalsonger.se innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta roligakalsonger.se.

14. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:
MaxiMera Profil AB / roligakalsonger.se
Svetsarvägen 618775 Täby
Sverige

E-post: info@roligakalsonger.se.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556740-1285

Cookies

Vad är cookies?
På roligakalsonger.se webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:
– en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
– en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.
Den senare försvinner när du stänger din webbläsare.

roligakalsonger.se använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos roligakalsonger.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna roligakalsonger.se allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda roligakalsonger.se webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång roligakalsonger.se webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Vår webbplats fungerar även om du bara tillåter sessionscookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte heller tillåta sessionscookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.

Integritetspolicy

Hantering av personuppgifter

 1. Allmänt

roligakalsonger.se värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur MaxiMera Profil AB där roligakalsonger.se är en registrerad bifirma, org. Nr 5567401285, Svetsarvägen 6, 187 75 Täby, Sverige, (“roligakalsonger.se/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när roligakalsonger.se tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med roligakalsonger.se. När du godkänner policyn på hemsidan i samband med köp eller lämnande av uppgifter samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedanstående.

Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för de som väljer att prenumerera på våra marknadsföringstjänster (”Prenumerant på vårt nyhetsbrev”).

 1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

roligakalsonger.se är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: roligakalsonger.se, Svetsarvägen 6, 18775 Täby
E-post: info@roligakalsonger.se.se
 

roligakalsonger.se avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016) dvs. Dataskyddsförordningen, GDPR som den också kallas.

 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

roligakalsonger.se samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på roligakalsonger.se hemsida, använder dig av roligakalsonger.se support, besöker roligakalsonger.se hemsida eller på annat sätt har kontakt med roligakalsonger.se. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Prenumerant hos roligakalsonger.se behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk samt hur du interagerar med roligakalsonger.se hemsida.

 1. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

roligakalsonger.se samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av roligakalsonger.se hemsida

roligakalsonger.se samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos roligakalsonger.se:

 • Namn
  Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • IP-adress
 • Information om din användning av roligakalsonger.se hemsida
 • Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event
 • Uppgifter om dina inköp

 

 1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos roligakalsonger.se behandlas huvudsakligen i syfte att:

 • Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.
 • Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
 • Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
 • Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
 • Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.
 • Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
 • Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
 • Efterleva tillämplig lagstiftning.
 • Administrera och hantera ditt personliga konto hos roligakalsonger.se.

Personuppgifter för Prenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

 • Förbättra upplevelsen för Prenumeranter genom att erbjuda möjlighet att ha förifyllda uppgifter, spara favoritprodukter, ha fler betalningsalternativ och smidigare hantering av ärenden och reklamationer.
 • Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende roligakalsonger.se varor och tjänster.
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Prenumerant via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

roligakalsonger.se kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

 1. Profilering

För Prenumeranter kan roligakalsonger.se komma att behandla personuppgifter genom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till info@roligakalsonger.se.se. När roligakalsonger.se har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

 1. Rättsliga grunder för roligakalsonger.se och behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som Prenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med roligakalsonger.se för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göra en begränsad segmentering av kunder. roligakalsonger.se behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

roligakalsonger.se har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

 1. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

roligakalsonger.se lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka roligakalsonger.se rättsliga intressen.

Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

 1. Tillgång till lagrade personuppgifter

roligakalsonger.se kan komma att lämna ut personuppgifter till annat bolag som ingår i samma koncern som roligakalsonger.se samt till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan roligakalsonger.se även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför roligakalsonger.se-koncernen och våra samarbetspartners. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part utan ditt tillstånd. roligakalsonger.se kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata roligakalsonger.se rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

roligakalsonger.se strävar alltid efter att enbart lagra personuppgifter inom EU/EES. Uppgifterna kan komma att överföras och bearbetas i ett land utanför EU/EES (tredje land). Eventuell överföring sker i enlighet med gällande lagstiftning och registrerade som omfattas av överföringen kommer underrättas.

 1. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Så som:

 • Glömma-bort-mig-funktion för slutkund
 • Möjlighet att ta bort kundreferenser från ordrar
 • Analysera data och avpersonifiera datan

 

Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter.

roligakalsonger.se kan låta tredje part använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte på beställning av oss för att marknadsföra våra produkter och tjänster, men vi kommer aldrig låta en tredje part använda dina personuppgifter för att bedriva egen marknadsföring gentemot dig.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig roligakalsonger.se att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska roligakalsonger.se redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

roligakalsonger.se åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

 1. Vilka är dina rättigheter?

roligakalsonger.se kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter roligakalsonger.se behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period roligakalsonger.se avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.
 2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer roligakalsonger.se utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
 4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om roligakalsonger.se har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos roligakalsonger.se har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om roligakalsonger.se personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt invända mot denna. Vid en invändning fortsätter roligakalsonger.se endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. roligakalsonger.se har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. roligakalsonger.se behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi har mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till info@roligakalsonger.se

Om du har lämnat samtycke till roligakalsonger.se att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till roligakalsonger.se kundtjänst, roligakalsonger.se, Svetsarvägen 6, 18775 Täby, Sverige eller mejla till info@roligakalsonger.se.se.  Dina önskemål kommer besvaras av roligakalsonger.se snarast möjligt och senast inom en månad. Om roligakalsonger.se inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är roligakalsonger.se skyldiga att motivera varför.

 1. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din online-upplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy längst ner på den här sidan. roligakalsonger.se använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

 1. Eventuella ändringar av roligakalsonger.se integritetspolicy

roligakalsonger.se förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna Integritetspolicy. Om Integritetspolicyn ändras kommer roligakalsonger.se att med rimlig varsel underrätta dig. Ifall du inte godtar den ändrade Integritetspolicyn har du rätt att säga upp avtalet med roligakalsonger.se innan den träder i kraft. Du kan säga upp avtalet genom att kontakta roligakalsonger.se.

 1. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter! Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, denna Integritetspolicy eller om du vill begära ett registerutdrag.

Vår kontaktinformation är:
MaxiMera Profil AB / roligakalsonger.se
Svetsarvägen 618775 Täby
Sverige

E-post: info@roligakalsonger.se.se

Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556740-1285

Cookies

Vad är cookies?
På roligakalsonger.se webbplats används cookies. Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen.

Det finns två huvudtyper av cookies:
– en permanent cookie ligger kvar på besökarens dator under en bestämd tid.
– en sessionscookie lagras tillfälligt i datorns minne under tiden en besökare är inne på en webbsida.
Den senare försvinner när du stänger din webbläsare.

roligakalsonger.se använder cookies för att förbättra webbplatsen för besökaren t.ex. genom att anpassa webbplatsen efter besökarens önskemål, val och intressen kunna hjälpa dig att hålla reda på vilka varor du lagt i din varukorg kunna hantera ditt köp säkerställa att besökaren loggat in på webbplatsen och därigenom slipper logga in på varje ny sida denne besöker för att kunna anpassa våra tjänster så att du får reklam som är relevant för dig och för att kunna fullgöra våra åtaganden vid köp.

Permanenta cookies används bland annat för att lagra dina eventuella personliga inställningar hos roligakalsonger.se så att du exempelvis slipper göra om vissa val varje gång du besöker Webbplatsen samt för att anpassa och göra information och marknadsföring så relevant som möjligt för dig. Sessionscookies används bland annat i syfte att kunna registrera statistik över användandet av Webbplatsen.

Genom att godkänna roligakalsonger.se allmänna villkor och/eller denna Integritetspolicy och använda roligakalsonger.se webbplats samtycker du till behandlingen av cookies enligt vad som sägs här. Om du inte accepterar att cookies används kan du stänga av cookies i din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en fråga varje gång roligakalsonger.se webbplats försöker placera en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Vidare kan du när som helst radera cookies manuellt från din hårddisk.

Notera att om du väljer att inte acceptera cookies kommer du inte att kunna genomföra köp på Webbplatsen. Funktionaliteten kan även i övrigt komma att begränsas.

Vår webbplats fungerar även om du bara tillåter sessionscookies. Du kan fortfarande se alla produkter och läsa all information. Men om du väljer att inte heller tillåta sessionscookies från vår webbplats kommer du inte att kunna lägga någon vara i kundvagnen eller göra en beställning.

Du kan läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens webbplats.